prodd Stiri - Evenimente
Post de Director la Centrul de îngrijire medico – social Niraj
22.04.2015

ANUNŢ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

 

 

Organizează în baza prevederilor H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea unui post contractual la „Centrul de îngrijire medico – social Niraj”,  pe perioadă nedeterminată.

Postul scos la concurs este:

 

            1 post de DIRECTOR :

 

         Condiţii generale:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de Director la Centrul de Îngrijire  Medico – Social Niraj” persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de Director, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:

- să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul stiintelor juridice, medicale, administrative, psihologice sau economice;

- să îndeplinească condiţiile minime de 5 ani vechime în muncă şi minim 2 ani experienţă în activitate managerială relevantă în domeniul protecţiei sociale.

- abilităţi de comunicare, capacitate de sinteză şi analiză, iniţiativă;

- cunoştinţe de operare pe calculator;

 - cunoaşterea limbii maghiare.

 

 

Condiţii de desfăşurare a concursului/examenului:

                        Concursul se va desfăşura la sediul oraşului Miercurea Nirajului, str. Bocskai István nr. 54, judeţul Mureş.

                        Proba scrisă va avea loc în data de: 21 mai 2015, ora 1000;

                        Data până la care se pot depune dosarele: 08 mai 2015, orele 14, la secretariatul Primăriei oraşului Miercurea Nirajului.

 

Acte necesare în vederea participării la concurs:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

  d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

                       e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecendente penale care să-l facă imcompatibil cu funcţia pentru care candidează  - Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  g) curriculum vitae;

  Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul.

 

                        Bibliografie:

                   1. Constituţia României, republicată, publicată în M.O. 767/2003

2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007)

3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011);

4. Legea Nr. 17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificări şi completări (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007);

                        5. Legea nr.477/2004, publicată în MO nr.1105/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6.     Hotărârea Guvernului României Nr. 886 din  5 octombrie 2000, pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 16 octombrie 2000);

                       7.  Hotărârea Guvernului nr.23/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în MO nr. 25/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

8.  Hotărârea Guvernului nr. 459 /2010, pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, publicată în MO nr.340/2010, cu modificare şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii la sediul Primăriei. Relaţii suplimentare la tel: 0265/576-004;

 

Primar                                                                                          Secretar

                    Tóth Sándor                                                                               Szentgyörgyi Ildikó

Evenimente / Ştiri
28.02.2022
Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai Istvn NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro