prodd Legea 52/2003

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2023

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2022

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018

 

ANUNȚ TRANSPARENȚA

 

Anunț transparență - Aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025

Anunț transparență - Aprobarea documentației ”PLAN URBANISTIC ZONAL pentru FERMĂ DE TAURINE 50 CAPATE - REGLEMENTARE TEREN AGROZOOTEHNIC”

Anunț transparență - Aprobarea înființării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Orașul Miercurea Nirajului, stabilirea modalității de gestiune și a documentației aferente

 

Anunț transparență - Aprobare a Programului anual  pentru acordarea de finanțări nerambursabile pe anul 2024 și a Regulamentului privind regimul finanțării nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local

Anunț transparență - Aprobarea bugetul local al orașului Miercurea Nirajului din instituțiilor publice subordonate pe anul 2024

Anunț transparență - Aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2024 în orașul Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024

Anunț transparență - Aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului 

Anunț transparență - Aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Miercurea Nirajului, pentru anul 2023

Anunț transparență - Nominalizarea persoanelor cărora vor fi acordate distincții cu ocazia manifestărilor "Zilele Orașului Miercurea Nirajului" în anul 2023

Anunț transparență - Aprobarea programului manifestăriilor "Zilele Orașului Miercurea Nirajului", organizate în perioada 22.07.2023-30.07.2023 și bugetul manifestărilor

Anunț transparență - Aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2023 din fondul forestier proprietatea Orașului Miercurea Nirajului și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase 

Anunț transparență - Asumarea de către Consiliul Local al orașului Miercurea Nirajului a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadrul pentru achiziția produselor aferente Programului pentru anul școlar 2023-2024, 2024-2025

Anunț transparență - Aprobarea procedurii de selecție a administratorului Incubatorului de afaceri Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Miercurea Nirajului și înscrierea în evidențele de carte funciare a unor drumuri de interes local situate în orașul Miercurea Nirajului

Anunț transparență -Atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Miercurea Nirajului și înscrierea în evidențele de carte funciare a terenurilor intravilane situate în orașul Miercurea Nirajului înscrise în CF nr. 50009 Miercurea Nirajului, nr. top. 40/2,41, 40/3

Anunț transparență -Atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Miercurea Nirajului și înscrierea în evidențele de carte funciare a terenurilor intravilane situate în orașul Miercurea Nirajului înscrise în CF nr. 50139, 50136, 50137, 50132, 50905 Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Miercurea Nirajului nr. 114/27 decembrie 2022, privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023

Anunț transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Anunț transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al instituției de spectalol TEATRUL COREGRAFIC "BEKECS"

Anunț transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației "- Planul urbanistic zonal - EXTINDERE ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE PENTRU CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY ȘI MAGAZIN CU PRODUSE DIN CARNE ȘI BRÂNZĂTURI”, Miercurea Nirajului, Pța Bocskai Istvan nr 7,9,11, jud. Mureș, beneficiar Tóth József Attila

Anunț transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizări regulamentului de organizare și funcționarea al aparatului de specialitate a primarului orașului Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș

Anunț transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023 în orașul Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Miercurea Nirajului și a instituțiilor publice subordonate pe anul 2023

Anunț transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Miercurea Nirajului nr. 77 din 28.09.2022

Anunț transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii temporare a golurilor de case provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare din excedentul anual al bugetului local

Anunț transparență -Proiect de hotărâre privind înființarea instituției de spectacol teatrul coregrafic "BEKECS"

Anunț transparență - Proiect de hotârare privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023

Anunț transparență - Stabilirea unor măsuri în domeniul păstrării curățeniei pe teritoriul UAT oraș Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă al orașului Miercurea Nirajului, către operatorul regional Compania Aquaserv SA și punerea la dispoziția acestuia a bunurilor din domeniul public al Orașului Miercurea Nirajului aferente sistemului de alimentare cu apă.

Anunț transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1.600.000,00 lei

Anunț transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Proiect de Hotărâre privind înființarea Grupului de Lucru Local de acțiune privind incluziunea comunității de romi din orașul Miercurea Nirajului și aprobarea Planului de acțiune local privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

Anunț transparență - Proiect de Hotărâre privind nominalizarea persoanelor cărora vor fi acordate distincții cu ocazia manifestărilor ”Zilele orașului Miercurea Nirajului” în anul 2022

Anunț transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor ”Zilele orașului Miercurea Nirajului”, organizate în perioada 27.07-31.07.2022 și bugetul manifestărilor

Anunț transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Orașului Miercurea Nirajului și înscrierea în evidențele de carte funciară a unor drumuri de interes local situate în Orașul Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții și Organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Miercurea Nirajului

Anunț transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din orașul Miercurea Nirajului, județul Mureș

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Miercurea Nirajului a imobilului înscris în CF nr. 53274 Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Orașul Miercurea Nirajului, Pța Bocskai István, nr. 54 - 56

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Orașului Miercurea Nirajului la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”, în vederea achiziționării unui autoturism de către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Miercurea Nirajului și a instituțiilor publice subordonate pe anul 2022

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice pe anul 2022

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Orașului Miercurea Nirajului și înscrierea în evidențele de carte funciară a unor drumuri de interes local situate în Orașul Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni privind lucrările planificate a fi executate de beneficiarii ajutorului social conform Legii 416/2001 în anul 2022

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Miercurea Nirajului pentru perioada 2021-2027

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului  Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Oraș Miercurea Nirajului și aprobarea producerii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

Anunț Transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 6.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

Anunț Transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Miercurea Nirajului a imobilului situat în orașul Miercurea Nirajului, sat. Șardu Nirajului, nr. 45

Anunț Transparență - Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietatea Orașului Miercurea Nirajului și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobare înființare ”Creșă 2 grupe cu program prelungit” în orașul Miercurea Nirajului, str. Pompierilor, nr. 5, județul Mureș

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind nominalizarea persoanelor cărora vor fi acordate distincții cu ocazia manifestărilor ”Zilele orașului Miercurea Nirajului” în anul 2021

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor ”Zilele orașului Miercurea Nirajului”, organizate în perioada 29.07.2021-01.08.2021 și bugetul manifestărilor

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Orașului Miercurea Nirajului și înscrierea în evidențele de carte funciară a unui imobil - strada Récsei István

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis de natura reducerilor de la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru întreprinderile mici și mijlocii în vederea atragerii de investiții și crearea de noi locuri de muncă în Orașul Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul burselor care se acordă din bugetul local al orașului Miercurea Nirajului elevilor din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020/2021

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Miercurea Nirajului și a instituțiilor publice subordonate pe anul 2021

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată pe domeniul public al Orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 58 din 09 septembrie 2019 privind avizarea documentațiilor pentru delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru orașul Miercurea Nirajului din zona 2 Târgu Mureș

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții și Organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Miercurea Nirajului nr. 74/17.12.2020, privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietatea Orașului Miercurea Nirajului și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producție 2020

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii privind trecerea imobilului - teren în suprafață de 31.570 mp situat în Orașul Miercurea Nirajului, județul Mureș din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională Apele Române în domeniul public al Orașului Miercurea Nirajului și în administrarea Consiliului Local al Orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii 416/2001

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind asumarea de către Consiliul Local al Orașului Miercurea Nirajului a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli pentru anii școlari 2021-2022, 2022-2023

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în oraș Miercurea Nirajului, str. Sântandrei, nr. 76/A

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Miercurea Nirajului

Anunț Transparență - Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în cadrul Programului pentru școli pentru anul școlar 2020 - 2021

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 21/11.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitățiilor din Județul Mureș

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind asumarea de către Consiliul Local al Orașului Miercurea Nirajului a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferent Programului pentru școli pentru anul școlar 2020 - 2021

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Miercurea Nirajului a terenului înscris în CF nr. 52550

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local

         - Anunț

         - Proiect Rectificare Buget Local 2020

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

Anunț Transparență - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2020

         - Anunț

         - Proiect Buget Local 2020

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE DENUMIRE STRĂZI

REFERAT PENTRU FUNDAMENTAREA DENUMIRII UNOR STRĂZI DIN MIERCUREA NIRAJULUI


Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai István NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro