prodd Stiri - Evenimente
Post de Inspector clasa I, din cadrul Compartimentul de asistenţă socială
29.04.2015

ANUNŢ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de :

Inspector clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentul de asistenţă socială.

            Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de inspector clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului de asistenţă socială.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

  • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
  • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
  • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

            Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de inspector clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului de asistenţă socială. candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:

·       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

·       cunoştinţe avansate de operare pe calculator.

            Condiţii de desfăşurare a concursului:

            Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Miercurea Nirajului, Piaţa Bocskai István Nr. 54, judeţul Mureş.

            Proba scrisă se va desfăşura în data de: 04 iunie 2015, ora 1000;

            Data până la care se pot depune dosarele: în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (data publicării 04.05.2015).

Dosarul de concurs va cuprinde actele prevăzute de art. 49 din H.G. 611/2008, repectiv:

 

 

   a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

    Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

     Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

Selecţia dosarelor se va desfăşura în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

 

    Bibliografie

1.   Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.    Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

5.      H.G. nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

6.  Legea nr. 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

          7. H.G.  nr. 38/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,cu modificările şi completările ulterioare; ;

         8. Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          9. O.U.G. nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare ;

           10. H.G. nr. 52/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

           11. O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;

Informaţii la sediul Primăriei. Relaţii suplimentare la tel: 0265/576-004;

 

Primar                                                                                          Secretar

                    Tóth Sándor                                                                               Szentgyörgyi Ildikó

Evenimente / Ştiri
28.02.2022
Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai Istvn NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro