prodd Stiri - Evenimente
Post contractual în cadrul Compartimentului de cultură
22.04.2015

ANUNŢ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

 

Organizează în baza prevederilor H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea unui post contractual la Primăria oraşului Miercurea Nirajului  - Compartimentul de cultură,  pe perioadă nedeterminată.

Postul scos la concurs este:

 

            1 post contractual de inspector de specialitate gradul III, nivelul studiilor S, în cadrul Compartimentului de cultură.

 

         Condiţii generale:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gradul III, nivelul studiilor S, în cadrul Compartimentului de cultură, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gradul III, nivelul studiilor S, în cadrul Compartimentului de cultură, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:

- să fie absolvenţi de studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul artelor spectacolului.

- să îndeplinească condiţiile minime de 6 luni vechime în domeniu;

- abilităţi de comunicare, capacitate de sinteză şi analiză, iniţiativă;

- cunoştinţe de operare pe calculator;

 - cunoaşterea limbii maghiare.

 

 

 

Condiţii de desfăşurare a concursului/examenului:

                        Concursul se va desfăşura la sediul oraşului Miercurea Nirajului, str. Bocskai István nr. 54, judeţul Mureş.

                        Proba scrisă va avea loc în data de: 21 mai 2015, ora 1300;

                        Data până la care se pot depune dosarele: 08 mai 2015, orele 1400 la secretariatul Primăriei oraşului Miercurea Nirajului.

 

 

Acte necesare în vederea participării la concurs:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

  d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

                       e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecendente penale care să-l facă imcompatibil cu funcţia pentru care candidează  - Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  g) curriculum vitae;

  Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul.

 

 

                        Bibliografie:

                   1. Constituţia României, republicată, publicată în M.O. 767/2003

2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007)

3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011);

                        4. Legea nr.477/2004, publicată în MO nr.1105/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

                        5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. 1038 din 28 decembrie 2006).

Informaţii la sediul Primăriei. Relaţii suplimentare la tel: 0265/576-004;

 

 

Primar                                                                                          Secretar

                    Tóth Sándor                                                                               Szentgyörgyi Ildikó

Evenimente / Ştiri
28.02.2022
Contact
547410 Miercurea Nirajului, Piața Bocskai Istvn NR. 54, Jud. Mures;,
Tel.: 0265-576004
Fax: 0265-576080
e-mail: mniraj@cjmures.ro