ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMARIA ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP -Stare civilă-

Nr. 15221 din 8 mai 2012
PUBLICAŢIE

Astăzi 8 mai 2012 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SZTANKOVICS IOAN în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în comuna Moftin sat. Moftinu Mic nr.290, judeţul Satu Mare şi a d-nei/ d-rei ANTALFI ÉVA în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în oraşul Miercurea Nirajului, str. Sîntandrei, nr.75, judeţul Mureş.


În temeiul art. 285 din Noul Cod Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.


Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT


Szűcs Emese