ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMARIA ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP -Stare civilă-

Nr. 15211 din 3 mai 2012
PUBLICAŢIE

Astăzi 3 mai 2012 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GYÖRGY TIBOR în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în oraşul Miercurea Nirajului sat. Tîmpa nr.64, judeţul Mureş şi a d-nei/ d-rei KÖVENDI ORSOLYA-IZABELA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în com. Hereclean, sat. Panic, nr.46A, judeţul Sălaj.


În temeiul art. 285 din Noul Cod Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.


Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT


Szűcs Emese