ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMARIA ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI

SPCLEP  -Stare civilă-

Nr. 15608 din  23 octombrie 2012

Data afişării: 23.10.2012 

Data căsătoriei: 01.11.2012 

PUBLICAŢIE

Astăzi 23 octombrie 2012 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BURDULEANU ISTVÁN în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în oraşul Miercurea Nirajului, sat. Moşuni,  nr.88, judeţul Mureş  şi a d-nei/  d-rei HAIDU TÜNDE în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Vărgata , sat. Vărgata,  nr.164,   judeţul Mureş. 

În temeiul art. 285 din Noul Cod Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT

Szűcs Emese